Pvijest naše župe

Privlačka župa se spominje već 1332.god. u jednom kanonskom zapisu Vizitacije župe. Do Turaka se malo zna o župi. Poslije turskog raspada Privlaka je u crkvenom pogledu bila potpala pod Otok. Kada je 1708. god. Vietri, generalni komesar za ove krajeve,opisao stanje franjevačkih župa na ovom tlu, on je takvu župu bio našao u Otoku sa četiri pripadna sela i predložio je da se nova crkva podigne u tom selu.U Privlaci je nije bio preporučio, ali je ona ipak podignuta. Početkom 18. st. Privlaka je filijala Otoka i biskup je godine1729.našao u Privlaci crkvu, bila je posvećena Uzvišenju svetoga Križa i bila je drvena. Pored nje se nalazilo staro groblje, a to znači da je tu bilo i njeno crkvište. U narednom biskupovom pohodu god 1754.crkva je još bila drvena, a imala je novu posvetu - svetom Martinu, kao i danas. 1755. god. župu su vodili redovnici franjevci i tada se gradila barokna crkva. 1789. god. vjernika je bilo 1460, a župa je imala dvije crkve, novu i staru (drvenu i baroknu). 1978. god. župa se preselila u novu crkvu koja se počela graditi 1971. god. a otvorena je 1978. god.i od tada je redovito u uporabi. Stara crkva (barokna) je spomenik kulture. Treba naglasiti da je ta crkva, smještana u centru sela, preživjela tri rata. O župi i župljanima nema puno podataka,jer se ti podaci nalaze u biskupiji u Pečuhu. U dvadesetom stoljeću u Privlaci je bilo 6 svećenika a to se kontrolira tek od 1900. god. tako da naša župa ima samo te podatke.